MÕISTED

Müüja –  SalesProff OÜ Registrikood 12042877 www.florateabaltic.com

Ostja – isik, kes on sõlminud Müüjaga Lepingu ja/või kes tegutseb eesmärgiga sõlmida Müüjaga Leping (edaspidi ka Klient).

Leping – Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Toodete müügileping, mis sisaldab käesolevaid tingimusi.

Tüüptingimused – käesoleva Lepingu tingimused.

Tooted – Müüja poolt oma veebilehe vahendusel müümiseks pakutavad tooted, ainsuses või mitmuses.

Tellimus – Ostja poolt Toodete ostmiseks Müüja veebilehe kaudu  teel Müüjale esitatud tellimus.

Tarne – Lepingus kokkulepitud tingimustel Toote kättesaadavaks tegemine ja Müüjalt Ostjale üleandmine.

ÜLDSÄTTED

Käesolevate Tüüptingimustega reguleeritakse Toodete müümise ning Toodete eest tasumise korda. Tüüptingimused on Pooltele täitmiseks kohustuslikud alates nendega nõustumisest.

Müüjal on õigus mistahes ajal teha e-poe pakutavatesse teenustesse muudatusi.

Müüjal on õigus mistahes ajal muuta Kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus sellest Klienti e-posti teel teavitada. Muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest Ostukeskkonnas.

Tüüptingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

TOODETE OMADUSED JA HINNAD

Müüja poolt müümiseks pakutavad Tooted on avaldatud Müüja veebilehel liigitatuna erinevatesse tootekategooriatesse.

Müüja pakub müümiseks Tooteid veebilehel avaldatud omaduste ja hindadega. Kõik Müüja e-poes avaldatud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Müüjal on õigus Toodete omadusi ja/või hindu igal ajal muuta, kusjuures vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt muudetud Toodete omaduste ja/või hindade veebilehel avaldamisega. Kui Toodete omadused ja/või hinnad muutuvad pärast Ostja poolt Tellimuse kinnitamist, kuid enne Ostja poolt Toodete eest tasumist, kehtivad Ostja suhtes siiski need Toodete omadused ja hinnad, mis olid avaldatud Müüja veebilehel Ostja poolt Tellimuse kinnitamise ajal.

Käesolevate Müügitingimuste tähenduses lähtutakse hinnast, mis sisaldab käibemaksu. Käibemaks lisatakse iga üksiku Toote hinnale vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

TELLIMUSTE ESITAMINE JA KINNITAMINE

Toodete ostmiseks esitab Ostja Müüja veebilehe kaudu Müüjale Tellimuse.

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui Ostja on Müüja poolt väljastatud arve täies ulatuses ära tasunud. Kokkuleppel võib Müüja hakata tellimuse täitmisega tegelema ka hetkest kui Ostja on ära tasunud vähemalt 50% Arvest.

Kõikidele kohaletoimetatavatele toodetele lisandub transporditasu vastavalt hinnakirjale.

Tellimuse kinnitamiseks teeb Ostja järgmised toimingud:

  • teatab Müüjale veebilehe kaudu  teatavaks oma andmed (sh kontaktandmed), mille teatamist Müüja veebilehe vahendusel on nõudnud ning mida Müüja vajab Ostjale Arve esitamiseks ja/või Ostjaga ühenduse saamiseks ja tutvub Tüüptingimustega ning aktseptib need Müüja veebilehe kaudu.
  • Pärast Tellimuse kinnitamist veebilehel saab Ostja Tellimusest koopia oma e-maili aadressile.
  • Klient on kohustatud enne Tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

TELLIMUSTE TÄITMINE NING TOODETE VASTUVÕTMINE

Müüja asub Ostja Tellimust täitma peale Arve eest täielikku tasumist.

Kauba saatmiskulud kannab Ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 14 kalendripäeva jooksul.

Ostja kohustub Tooted kokkulepitud ajal kokkulepitud sihtkohas vastu võtma.

Toodete juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle tellitud Toodete Ostjale üleandmisega. Kui Ostja ei võta Tooteid kokkulepitud ajal kokkulepitud sihtkohas vastu, läheb nende juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle vastuvõtuviivitusse sattumise päevast.

Eelneva kokkuleppe korral võib kaupleja tarbijale tellitu asemel üle anda ka muu vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga asja või osutada sama hinna ja kvaliteediga teenuse. Kui aga tarbija asendatud kauba tagasi saadab, kannab tagastamiskulud kaupleja. (VÕS § 59 lg 3).

LEPINGUTINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEST TEAVITAMINE JA MÜÜJA VASTUTUS

Toodete vastuvõtmisel kohustub Ostja avama paki ja Tooted koheselt üle vaatama ning veenduma, et paki sisu vastab tellitule ja et Toodetel ei ilmne puudusi. Kui Ostja avastab, et Tooted ei vasta Lepingutingimustele (sh koguse ja/või omaduste osas), kohustub Ostja selle fakti fikseerima (soovitavalt tegema fotod ilmnenud puudustest) ning sellest Müüjale viivitamatult teada andma.

Kui Ostja ei teata Müüjale Toodete Lepingutingimustele mittevastavusest õigeaegselt või ei kirjelda Toodete Lepingutingimustele mittevastavust piisavalt täpselt, ei või Ostja Toodete Lepingutingimustele mittevastavusele tugineda, kui seadusest ei tulene teisiti.

Müüja vastutab Toodete Lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus oli olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem.

LEPINGU KEHTIVUS JA LEPINGUST TAGANEMINE

Leping jõustub Ostja poolt Tellimuse kinnitamisest ning lõpeb:

  • kui Ostja ei ole tellitud Toodete eest tasunud hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul Tellimuse kinnitamisest või Lepingu kohase täitmisega või muul seaduses sätestatud alusel.
  • Ostjal on õigus enne Müüja poolt Toodete Ostjale üleandmist Lepingust taganeda, esitades Müüjale sellekohase kirjaliku taganemisavalduse. Taganemisavaldus peab muuhulgas sisaldama Müüja poolt Ostjale väljastatud ning Ostja poolt tasutud arve numbrit, samuti Ostja pangakonto numbrit, kuhu Ostja soovib, et Müüja talle Toodete eest tasutu tagastaks. Tarbija võib lepingust taganeda 14 päeva jooksul peale kauba kätte saamist.
  • Lepingust taganemise korral tagastab Müüja Ostjale 100 % Ostja poolt tasutud summast hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul Ostja taganemisavalduse kättesaamisest, kui Lepingust või seadusest ei tulene teisiti.
  • Kui Ostjaks on tarbija, on Ostjal õigus lisaks Tüüptingimustes sätestatule Lepingust taganeda ka neljateistkümne (14) päeva jooksul ajast, mil Tooted on jõudnud Ostjani. Kui tarbijast Ostja Lepingust taganeb, tagastab Müüja Ostjale tema poolt Toodete eest tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmekümne (30) päeva jooksul ajast mil Ostja on tagastamisele kuuluva kauba Müüjale tagastanud. Tagastamisega seotud kulud kannab kuni 10 EUR ’i ulatuses Ostja. Kui tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule, tasub tagastamiskulud Müüja.
  • Lepingust taganemise korral peab Ostja Müüjalt saadud Tooted tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmekümne (30) päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Kui tagastamisele kuuluvad Tooted on halvenenud, kohustub Ostja Toodete väärtuse vähenemise Müüjale hüvitama. Müüjal on õigus Ostja vastu tekkinud hüvitamise nõue tasaarvestada Ostja nõudega Toodete eest tasutu tagastamiseks.
  • Kauba tagastamisõiguse kasutamiseks peab Ostja tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos originaalpakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

14-päevane tagastamisõigus ei kehti Toodetele, mida on kasutatud (välja arvatud juhul kui tootega tutvumine on toodet kasutamata võimatu).

PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

Müüja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad 2 (kahe) aasta jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Kaebus tuleb esitada viivitamatul, kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud SalesProff OÜ e-poest. Ilma müüki täiendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

Müüja ei vastuta:

Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;

Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;

Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.

Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Müüjani jõudmisest.

ISIKUANDMED JA NENDE KÄSITLEMINE                                                                                                          

1. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.                                               

2.Kasutajakonto loomisega annab Klient nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga.

MUUD SÄTTED

Lepingu alusel ühe Poole poolt teisele Poolele edastatavad teated, avaldused ja kaebused esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (so e-posti teel). Informatsioonilise sisuga teated ja avaldused, mille teisele Poolele edastamisel ei ole õiguslikke tagajärgi, võib esitada ka suuliselt (sh telefoni teel).

Müüjal on õigus Tüüptingimusi ja igal ajal muuta, kusjuures vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt muudetud Tüüptingimuste veebilehel avaldamisega. Kui Tüüptingimused muutuvad pärast Ostja poolt Tellimuse kinnitamist, kuid enne Ostja poolt Toodete eest tasumist, kehtivad Ostja suhtes siiski need Tüüptingimused, mis olid avaldatud Müüja veebilehel Ostja poolt Tellimuse kinnitamise ajal.

Müüjal on õigus veebilehel antud Toodete hindasid igal ajal muuta. Vastavad muudatused jõustuvad Müüja poolt nende avaldamisega veebilehel. Kui hinnad muutuvad pärast Ostja poolt Tellimuse kinnitamist, kuid enne Ostja poolt Toodete eest tasumist, kehtivad Ostja suhtes siiski need hinnad, mis olid avaldatud Müüja veebilehel Ostja poolt Tellimuse kinnitamise ajal.

Kõik Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused püütakse lahendada Pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

VÄÄRAMATU JÕUD

Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju on tekkinud või Toodete kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha.